>> ใบสมัคร MUT – BLP Engineering Scholarship 2017

>> เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา MUT BLP Engineering 2017
     • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
     • สำเนาใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ (Toeic/IELTS)
     • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้าได้รับแล้ว)

     สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

>> เงื่อนไขและเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา MUT – BLP Engineering Scholarship 2017


หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ผู้เข้าสัมภาษณ์
  ควรมีความสามารถในการพูดและฟัง
  ภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่า 4.5 ตามมาตรฐานของ
  IELTS หรือเทียบเท่า)
แนวทางการให้ทุน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป    ทุนเรียนฟรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.75-2.99     ส่วนลด 75%
 • เกรดเฉลี่ย 2.50-2.74     ส่วนลด 50%
 • เกรดเฉลี่ย 2.25-2.49     ส่วนลด 25%

เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุนเรียนฟรี
 • เกรดเฉลี่ย 3.50-3.99 ส่วนลด 75%
 • เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 ส่วนลด 50%
 • เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 ส่วนลด 25%
ข้อปฏิบัติต่อหลักสูตรสองภาษา

นักศึกษาผู้รับทุนต้องยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆของหลักสูตรฯ
ซึ่งจะจัดขึ้นโดยไม่ให้กระทบเวลาเรียนของนักศึกษา

Scholarship structures


การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน

 • ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
 • ไม่ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหรือ
  กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางหลักสูตรฯจัดขึ้น
 • ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเกิน 2 คาบเรียน
 • มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน ทั้งนี้จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

< Previous
© 2013 Mahanakorn University of Technology
140 Cheumsampan Rd, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530
Tel. +66 (0) 2988-3655, +66 (0) 2988-3656
Email: inter@mutacth.com
facebook  Twitter  Youtube