ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
(Twinning Programme)

     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน หรือ Twinning Programme ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง หลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ The University of Sheffield (TUOS) และ Oxford Brookes University (OBU) ประเทศอังกฤษ เพื่อส่งนักศึกษาหลักสูตรสองภาษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-4 ณ TUOS หรือ OBU นักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย TUOS หรือ OBU ตามสาขาที่ลงทะเบียนเรียน

 • วิศวกรรมไฟฟ้า (The University of Sheffield)
 • วิศวกรรมโยธา (The University of Sheffield)
 • วิศวกรรมเคมี (The University of Sheffield)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (The University of Sheffield)
 • วิศวกรรมยานยนต์ (Oxford Brookes University)

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อปี 3-4 ณ ประเทศอังกฤษ

     ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา ยกเว้นวิศวกรรมยานยนต์)

ณ The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ

 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.6
 • มีผลคะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • หนังสือแนะนำตัวและหนังสือรับรองจากอาจารย์

     ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ณ Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ

 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.4
 • มีผลคะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • หนังสือแนะนำตัวและหนังสือรับรองจากอาจารย์

Overseas Transfer Requirements

     The University of Sheffield (TUOS), Oxford Brookes University (OBU), UK and MUT offer the Twinning Programme that students can complete the first two years at MUT and then transfer to the later years of the program at TUOS or OBU to complete Bachelor of Engineering in England. The degree obtained will be awarded by TUOS or OBU depending on the course taken.

 • Electronic & Electrical Engineering (The University of Sheffield)
 • Civil Engineering (The University of Sheffield)
 • Chemical Engineering (The University of Sheffield) and
 • Mechanical/Automotive Engineering (The University of Sheffield and Oxford Brookes University)

Transfer Requirements

     Students who aim for the overseas transfer need to be qualified by the following requirements:

     Transfer to The University of Sheffield for all courses

 • Minimum cumulative GPA of 2.6
 • IELTS score of 6.5
 • Appropriate personal statement and good academic references from tutors

     Transfer to Oxford Brookes University for Mechanical/Automotive Engineering

 • Minimum cumulative GPA of 2.4
 • IELTS score of 6.0
 • Appropriate personal statement and good academic references from tutors

 

© 2013 Mahanakorn University of Technology
140 Cheumsampan Rd, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530
Tel. +66 (0) 2988-3655, +66 (0) 2988-3656
Email: inter@mutacth.com
facebook  Twitter  Youtube