.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ +66 (0) 2988-3666 ext. 2138-2139
โทรสาร +66 (0) 2988-4031
E-mail: inter@mutacth.com
Website:  www.inter.mut.ac.th

 

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(สำหรับนักศึกษาไทย)


กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัคร
• สมัครออนไลน์ที่ www.mut.ac.th
• สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ อาคาร D ชั้นที่ 8 ห้อง D801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันนี้ -16 มิ.ย. 2561

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์
*หมายเหตุ : เมื่อมีผู้สมัครเข้ามา เจ้าหน้าที่หลักสูตรสองภาษาจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สามารถจัดสอบได้ทุกวันที่มีกรรมการคุมสอบและกรรมการสัมภาษณ์*

แจ้งผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ผลการสอบจะแจ้งทางโทรศัพท์และส่ง e-mail ถึงผู้สมัครโดยตรง
**ภายใน 7 วัน หลังจากสอบเสร็จแต่ละรอบ**
Intensive Course (สาหรับผู้ที่ไม่มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมาแสดงและผู้ที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์)
• Intensive Course/English
• Intensive Course/Math


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดภาคการศึกษา 1/2561
13 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน 2561

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาไทย หรือเทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการไทยยอมรับ
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 4.5 หรือผลคะแนนทดสอบจากระบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
  ของกระทรวงศึกษาธิการไทย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่ซื้อจากสำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  หรือพิมพ์ออกจากระบบ (Application form) ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (Application card) ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาแสดงในวันสอบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม. 4 ถึงภาคการศึกษาล่าสุด 1 ฉบับ (สำหรับผู้กำลังเรียนชั้น ม. 6)
 5. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1 ฉบับ (สำหรับผู้จบการศึกษาแล้ว)
 6. ใบเทียบความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักทดสอบการศึกษา (กรณีผู้จบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ชุด)
 7. หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษภายในระยะเวลา 2 ปี (IELTS, TOEFL, หรือ TOEIC)
 8. หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร (300 บาท)

How to apply

Mahanakorn University of Technology
140 Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok10530
Telephone: +66 (0) 2988-3666 ext. 2138-2139
Fax: +66 (0) 2988-4031
E-mail: inter@mutacth.com
Website:  www.inter.mut.ac.th


.

Admission Requirement

เกณฑ์ภาษาอังกฤษรับเข้า สำหรับนักศึกษาไทย
    - IELTS                                  ไม่ต่ำกว่า 4.5            หรือ
    - TOEFL (Paper-based)           ไม่ต่ำกว่า 400-410     หรือ
    - TOEFL (Computer-based)      ไม่ต่ำกว่า 97-103      หรือ
    - TOEFL (Internet-based)         ไม่ต่ำกว่า 32-34        หรือ
    - TOEIC                                 ไม่ต่ำกว่า 405           หรือ
    - CU-TEP                               ไม่ต่ำกว่า 45
      (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

International Applicants
      International students whose native language is not English must provide one of these official results of the English language proficiency tests.

Test and Required Minimum Score
    - IELTS                                  5.5       or higher (total band score)
    - TOEFL (Paper-based)           453      or higher
    - TOEFL (Computer-based)     133       or higher
    - TOEFL (Internet-based)         46-59   or higher
    - TOEIC                                 605      or higher
    - CU-TEP                               61       or higher
      (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

*The score reports are valid for two (2) years from the date of examination.

Application Documents

 1. Application Form; attach 1-inch photograph, which can be bought from MUT or download online from http://www.mut.ac.th/enroll/bilingual_tuition_fee.html
 2. Application Card; attach 1-inch photograph
 3. A copy of Thai Citizen ID card or passport if non-Thai Citizen
 4. A copy of certified High School Transcript or Diploma (For high school graduates)
 5. A copy of high school equivalent from the Ministry of Education (For International School)
 6. A copy of English Proficiency Test (IELTS, TOEFL, or TOEIC)
 7. A payment slip of application fee (300 baht)
© 2013 Mahanakorn University of Technology
140 Cheumsampan Rd, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530
Tel. +66 (0) 2988-3655, +66 (0) 2988-3656
Email: inter@mutacth.com
facebook  Twitter  Youtube